Hakkımızda

Göçmen Sendikası Girişimi Nedir? İlkeleri Nelerdir?

Bizler; tekstil atölyelerinde, inşaatlarda, depolarda, tarımda, kafe restoranlarda, evlerde çoğunlukla kayıtsız, güvencesiz ve kötü şartlarda çalışan milyonlarca göçmen emekçinin çalışma koşulları başta olmak üzere her alanda eşit haklara sahip olmaları ve insanca yaşayabilmeleri için mücadele yürütüyoruz.

İşçi sınıfını etnik, dini, kimlik, cinsiyet, mezhep ayrımlarına göre bölen ve mücadeleyi soğurtan yaklaşımlara karşı işçi sınıfını bir bütün olarak kavrayan, göçmenlerin yaşadıkları katmanlı sorunlara pratik çözümler üretecek ve toplumda yükselen ırkçı saldırılara karşı örgütlü gücü oluşturmayı hedefleyen; fiili, meşru, bağımsız bir odak sendikacılık pratiği gerçekleştirme iddiasındayız.

Sigortalı ve güvenceli iş, insan onuruna yakışır ücret talepleri ve bu taleplerin politikleşmiş talepler olarak göçmenler tarafından sahiplenilmesi için her türlü lojistik, ekonomik, hukuki vb desteği sağlama niyetindeyiz. Bu bakımdan geleneksel üye yapan sendikalardan farklı olarak işyeri, işkolu, mahalle fark etmeksizin fiili örgütlenme faaliyetleri yürüteceğiz. İlkelerimizi benimseyen herkesi Göçmen Sendikası Girişimi’ne üye olarak birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

İlkelerimiz

1.Ülkelerinden savaş, yıkım, ölüm tehdidi, açlık, kuralık gibi nedenler yüzünden ayrılmak zorunda kalarak Türkiye’ye gelen her milletten göçmenlerin öncelikle can güvenliklerinin sağlanması devletlerin sorumluluğundadır. Türkiye devleti anayasa ve yasalarda taahhüt edilen yaşama ve çalışma haklarını ülke sınırlarında bulunan herkese sağlamalıdır.

2. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın iptal edilmesi, Türkiye’nin 1954 Cenevre Anlaşması’ndaki coğrafi çekincesini kaldırarak doğusu ile batısından gelen arasında farkın olmaması, haklar bakımından hiyerarşiye neden olan farklı statülerin yerine tek bir mülteci statüsünün tanınması, isteyen herkese T.C. vatandaşlık hakkının verilmesi, istisnasız herkes için geri gönderme yasağının uygulanması savunulur.

3. Patronlar vasıtasıyla Bakanlık’tan çalışma izninin alınması şartı yerine herhangi başvuru yapmaksızın iş piyasasına dâhil olan herkesin kayıtlı, sigortalı, güvenceli ve işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlarda çalışması ve bu şartların devlet tarafından sağlanması savunulur.

4.Göçmenlerin çalıştığı işyerlerinde, yaşadıkları mahallelerde komite, konsey, meclisler kurmalarını, başta iç dayanışma mekanizmalarını ve yerli toplumla karşılıklı güven ilişkilerini güçlendirmelerini sağlamak için dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri yürütülür.

5. Devlet, sermaye ve faşist çetelerin göçmenlere yönelik her türlü saldırı ve yönlendirmesi karşısında göçmenlerin aktif ve bilinçli mücadelesinin açığa çıkması, yükselen pogrom tehditlerine karşı önlem alınarak güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için çaba sarf edilir.

6. Göçmen emekçilerin ailelerinin, çocuklarının eğitim, beslenme, barınma, sağlık gibi temel sorunlarıyla olanaklar çerçevesinde ilgilenerek bu sorunların giderilmesi için kamu hak ve hizmetlere erişimlerinin desteklenmesi için çalışılır.

7. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, LGBTİ+  ve diğer dezavantajlı toplumsal grupların hassasiyetleri gözetilerek ve ihtiyaçlarına öncelik verilerek; hukuki, sosyal, güvenlik gibi koruyucu hakların kullanmaları yönünde desteklenir.

8. Irkçılık, ayrımcılık, cinsiyetçilik üreten her türlü söylem ve tutum karşısında yer alarak toplumsal eşitlik temelinde hareket eder ve göçmenlerin ötekileştirilmesi, şiddete uğraması risklerine karşı ezilenlerin, emekçilerin birliğini savunur.

9. Sendikal faaliyet ve örgütlenme çalışmalarının tümü hiçbir yerden ekonomik fon ve destek almadan, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak üyelerinin dayanışması ve emeğiyle yürütülür. Bu bakımdan ekonomik, politik ve ideolojik olarak bağımsızdır.